Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Projekt „Zamestnanie mladým“ zaujal mnoho mladých ľudí

Napísal na 22. apríla 2014


DOBRÁ VODA. Zamestnanie mladým je projekt financovaný programom Mládež v akcii. Organizátormi tohto projektu sú  Martina Neviďanská, Martin Macko, Tatiana Tomašovičová a Peter Kocian. V rámci projektu Zamestnanie mladým sa usilujú pomôcť mladým ľuďom zvýšiť možnosť ich uplatnenia či už v pozícii zamestnancov, alebo podnikateľov.

 

Na Slovensku, ale aj v iných krajinách sveta, majú mladí ľudia, študenti a absolventi vysokých škôl veľmi veľký problém uplatniť sa na trhu práce. Práve preto vznikla myšlienka projektu Zamestnanie mladým. Tento projekt pomáha mladým ľuďom rozvíjať ich podnikavosť a zvýšiť ich šance na trhu práce.

Školenia prebiehali počas marca v príjemnom prostredí obce Dobrá Voda. Účastníkmi boli študenti posledných ročníkov a absolventi z Trnavy a okolia, ktorí mali záujem na sebe pracovať.

Školenia pozostávali zo 4 cyklov zameraných na:

1) sebapoznanie a sebarozvoj, učenie sa;

2) dôležité informácie, mäkké zručnosti, možnosti realizovať sa a program Erasmus +;

3) projektový manažment;

4) príprava realizácie projektov účastníkov.

Prvý cyklus sa zameriaval na aktivity na spoznanie účastníkov medzi sebou zábavnou formou; rozvíjanie empatie; zblíženie skupiny; nájsť medzi nimi podobnosti a spoločné veci; vytvorenie rešpektu, spolupráce a pravidiel medzi nimi; uvedomenie si ich vízie, čo chcú dosiahnuť v živote a čo im v tom bráni; uvedomenie si čím prešli v živote, čo ich to naučilo; pochopenie rozdielu medzi formami vzdelávania a dôležitosť neustáleho vzdelávania a potreby rastu; zistenie, aký štýl učenia je pre účastníkov najvhodnejší; uvedomenie si faktorov motivácie a demotivácie, aby ich vedeli využiť vo svoj prospech; uvedomenie si dôležitosti cieľov a plánovania, a zároveň sa naučiť stanoviť si cieľ a ísť za ním; pocítiť tlak skupiny a ich motiváciu k dosiahnutiu cieľa.

V druhom cykle účastníci posilnili tímového ducha; rozvíjali myšlienky a fantáziu; uvedomili si, v čom sú dobrí a čomu by sa chceli venovať v živote; prepojili svoje záujmy s budúcim zamestnaním; uvedomili si hodnotu času a aktivít, ktoré prinášajú reálne a chcené výsledky; zistili ako funguje dynamika a procesy v skupine; uvedomili si ich rolu v tíme a hodnotu každého člena a zistili, aké javy prebiehajú v skupine; spoločne hľadali a zdieľali informácie a oboznámili sa s možnosťami, ktoré nám svet a Erasmus+ ponúka. Ďalej sa venovali témam ako sa prezentovať/upútať pozornosť budúceho zamestnávateľa a aké prostriedky nato využiť; aké témy/oblasti sú na pohovore to, čo zaváži a ako obrátiť svoje slabé stránky na pohovore na pozitívne; networking – ako nadviazať kontakt, ako s ním narábať a ako ho využiť.

V treťom cykle zisťovali, či je účastník vhodný na prácu v malej, veľkej firme alebo podnikaní, pomocou braistormingu sa snažili uvedomiť si prekážky v nájdení práce a aj nájsť spôsoby, ako prekonať dané prekážky. Následne účastníci vytvorili dve skupiny. Každá mala za úlohu vymyslieť, pripraviť a zrealizovať vlastný projekt zameraný na boj s nezamestnanosťou mladých ľudí za pomoci školiteľov. Vysvetlili a položili si základné otázky projektu, ktoré si treba zodpovedať pri vytváraní projektov, čo musí obsahovať každý projekt, určili si ciele a program projektov. Venovali sa projektovému manažmentu – prípravnej, realizačnej aj hodnotiacej fáze projektov.

Posledný, štvrtý cyklus bol určený na stretnutie skupiny účastníkov a práce na príprave realizácie projektu, konzultácie a diskusiu so školiteľmi.

V súčasnosti sa účastníci venujú príprave a realizácii vlastných projektov za pomoci mentorov.

O tom, že projekt je naozaj úspešný a obľúbený svedčia výpovede mnohých účastníkov.

Stanovovanie si cieľa a zdieľanie v skupine – vonkajšia kontrola, ktorou budem viac nútená snažiť sa, čo najviac pracovať na dosiahnutí cieľa.“

„Na základe našich aktivít som si uvedomil, že si musím stanoviť jasnejšie ciele a zároveň aj spôsob ich dosiahnutia, aby som sa posunul niekam ďalej a neprežíval zo dňa na deň.“

„Páčil sa mi prejav školiteľov a uvoľnená atmosféra.“

„Komunikácia v skupinách, výborné debaty.“

„Uvedomila som si, že niektoré veci, ktoré znejú jednoducho, napríklad stanovenie si cieľa, vlastne jednoduché nie sú. A je potrebné sa nad tým zamyslieť.“

Môžeme skonštatovať, že zúčastneným sa najviac páčila práca v skupinách, dobrá atmosféra, rýchly a aktívny priebeh. Naučili sa efektívnejšie hľadať prácu, možnosti stáži a štúdia popri vysokej škole a lepšie využívať svoj čas.

Text : GH