Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Pravidlá súťaží

Všeobecné podmienky súťaží v rádiu Aetter 

I. Úvodné ustanovenia 

1.1  Všeobecné́ podmienky súťaží sú platné pre súťaže vykonávané v rámci vysielania rádia Aetter, na webovej stránke www.aetter.sk a na sociálnych sieťach rádia aetter, pokiaľ neustanovujú inak osobitné pravidlá konkrétnej súťaže. 

1.2  Tieto podmienky stanovujú možnosti prihlásenia sa a účasti v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 

II. Podmienky účasti v súťažiach 

2.1  Súťaže sú určené poslucháčom a priaznivcom rádia Aetter, návštevníkom webovej stránky www.aetter.sk a užívateľom sociálnych sietí rádia Aetter.

2.2  Do súťaží sa nemôžu zapájať zamestnanci a rodinní príslušníci rádia Aetter, spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkuvávajú, sponzorujú, zabezpečujú technicky alebo inak vykonávajú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci. 

2.3  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v extra podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky súťaže zverejnené vo vysielaní rádia Aetter alebo na webovej stránke www.aetter.sk či sociálnych sieťach rádia Aetter. 

III. Realizácia súťaží a zverejňovanie výsledkov 

3.1  Súťaž sa uskutočňuje formou prihlásenia sa, a to predovšetkým telefonicky, e-mailom, prostredníctvom SMS, mobilných aplikácií, poštou alebo reakciou na sociálnych sieťach rádia Aetter. Predmet súťaže, priebeh a spôsob vyhodnotenia vyhlasuje rádio Aetter vo svojom vysielaní, na webovej stránke www.aetter.sk alebo na sociálnych sieťach rádia Aetter, prípadne to ustanovujú osobitné podmienky súťaže (ako napríklad štatút osobitej šúťaže), ktoré sú zverejnené počas jej trvania na webovej stránke www.aetter.sk. 

3.2  V prípadoch, keď je predmetom súťaže dodanie písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímkov či obrazových azvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje spoločnosti EJ, s.r.o., so sídlom Juraja Slottu 26, 917 01 Trnava, IČO: 52561593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45119/T, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie rádia Aetter a Fakulta masmediálenej komunikácie Univerzity sv. cyrila a metoda v Trnave, so sídlom Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava, IČO: 36078913, Zapísaná v registri organizácii vedenej Štatistickým úradom SR, podnikateľská činnosť zapísaná v ŽR SR OÚ Trnava ČRZ: 250-22936 ako prevádzkovateľ rádia Aetter, bezodplatné privolenie podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie jeho písomností, podobizní, obrazových snímkov alebo obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti so súťažou vo vysielaní rádia Aetter, na webovej stránke www.aetter.sk alebo na sociálnych sieťach rádia Aetter, a to za účelom výroby, realizácie a propagácie súťaže a zverejnenia výsledkov súťaže. Rádio Aetter je oprávnené postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu. 

IV. Podmienky získavania výhier 

4.1 Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila všetky podmienky súťaže, alebo bola vyžrebovaná, alebo bola určená v súlade s osobitnými podmienkami súťaže, bola za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená a poskytla údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok. 

4.2  EJ, s.r.o., so sídlom Juraja Slottu 26, 917 01 Trnava, IČO: 52561593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45119/T, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie rádia Aetter a Fakulta masmediálenej komunikácie Univerzity sv. cyrila a metoda v Trnave,
so sídlom Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava, IČO: 36078913, Zapísaná v registri organizácii vedenej Štatistickým úradom SR, podnikateľská činnosť zapísaná v ŽR SR OÚ Trnava ČRZ: 250-22936 ako prevádzkovateľ rádia Aetter, s výslovným a dobrovoľným súhlasom výhercu spracováva a tiež uchováva osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo občianského preukazu, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a zverejnenie výhercu vo vysielaní rádia Aetter alebo na webstránke www.aetter.sk, či sociálnych sieťach rádia Aetter. Poskytnuté identifikačné údaje sú zaznamenávané a uchovávané v písomnej aj elektronickej forme, a sú s nimi vykonávané tieto operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie, zverejňovanie. Poskytnuté identifikačné údaje sú uchovávané po dobu do uplynutia 2 rokov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté identifikačné údaje podľa § 17 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov bezodkladne zlikvidované. Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov je neodvolateľný. Vyslovením nesúhlasu so spracovávaním a uchovávaním osobných údajov výhercu nie je možné výhercovi výhru riadne odovzdať. 

4.3  Účastník súťaže je povinný poskytnúť do informačného systému len pravdivé osobné údaje. Rádio Aetter má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a rádiu Aetter zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii.

4.4  Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď.) nárok na výhru mu zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Náhradného výhercu určí rádio Aetter žrebom, alebo sa ním stáva v poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka. 

4.5  Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými prípadne osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (napríklad získal výhru podvodným konaním alebo uviedol nepravdivé údaje), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie rádio Aetter nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov. 

4.6  V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie rádia Aetter bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho. 

4.7  Podľa § 845 Občianskeho zákonníka výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné. 

V. Podmienky odovzdávania výhier 

5.1  Výherca je o výhre, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia informovaný e- mailom, správou cez sociálne siete alebo telefonicky. Ak si to charakter výhry vyžaduje, výherca je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní či uplatnení výhry. 

5.2  V prípade súťaže realizovanej prostredníctvom sociálnych sietí rádia Aetter, je vyžrebovaný/á výherca/výherkyňa povinný/á do 48 hodín kontaktovať rádio Aetter. Výherca/výherkyňa je o vyžrebovaní upovedomený/á pod vyžrebovaným príspevkom alebo komentárom, alebo je oslovený/á súkromnou správou cez sociálne siete. V prípade, že výherca/výherkyňa nekontaktuje rádio Aetter, alebo ho kontaktuje po vyššie uvedenej lehote, stráca nárok na výhru. 

5.3  Výherca/výherkyňa je povinný/á prevziať si výhru osobne v lehote 3 týždňov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi/výherkyni na jeho/jej požiadanie doručená poštou prípadne kuriérom, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže. Po uplynutí tejto lehoty stráca výherca/výherkyňa nárok na prevzatie výhry. 

5.4  Na spôsobe prevzatia výhry sa rádio Aetter s výhercom dohodne, inak platí, že si výherca prevezme výhru osobne. 

5.5  Osobne je možné prevziať výhru v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 na Skladovej ulici 4, Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave

5.6  Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca. 

5.7  Rádio Aetter nezodpovedá za chyby doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo doručovaní kuriérom alebo v súvislosti s nimi. Prípadné nároky vzniknuté na základe chybného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi rádio Aetter na výhercu. 

5.8  V prípadoch, keď výhry do súťaže venuje obchodný partner prípadne sú výhercom doručované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, spoločnosť EJ, s.r.o., so sídlom Juraja Slottu 26, 917 01 Trnava, IČO: 52561593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45119/T, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie rádia Aetter a Fakulta masmediálenej komunikácie Univerzity sv. cyrila a metoda v Trnave, so sídlom Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava, IČO: 36078913, Zapísaná v registri organizácii vedenej Štatistickým úradom SR, podnikateľská činnosť zapísaná v ŽR SR OÚ Trnava ČRZ: 250-22936 ako prevádzkovateľ rádia Aetter, s výslovným dobrovoľným súhlasom výhercu poskytnue obchodnému partnerovi prípadne kuriérskej spoločnosti osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo OP, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry. Poskytnuté identifikačné údaje sú obchodnému partnerovi poskytnuté v elektronickej forme a kuriérskej spoločnosti v písomnej aj v elektronickej forme a obchodný partner prípadne kuriérska spoločnosť s nimi môže nakladať výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas na poskytnutie osobných údajov je neodvolateľný. Vyslovením nesúhlasu s poskytnutím osobných údajov výhercu za účelom dodania výhry obchodný partner prípadne kuriérska spoločnosť nebudú schopní zabezpečiť výhercovi riadne dodanie výhry. 

5.9  V prípadoch, kedy sú predmetom výhry vstupenky na koncert alebo podujatie, rádio Aetter nezodpovedá za prípadné zrušenie koncertu alebo podujatia, resp. zmenu miesta, času, dátumu koncertu alebo podujatia. V prípade zrušenia podujatia, resp. zmeny miesta , času, dátumu koncertu alebo podujatia, nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek peňažnú resp. nepeňažnú kompenzáciu. 

VI. Zdaňovanie výhier 

6.1  V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania. 

6.2  V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra vhodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad. 

6.3  V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí peňažnej výhry v hodnote nad 350 €, je zo sumy, ktorá prevyšuje túto hodnotu, vykonaná zrážka dane vo výške 19% organizátorom súťaže a 14% odvod do zdravotnej poisťovňe. 

VII. Bezpečnosť osobných údajov a práva a povinnosti dotknutých osôb 

7.1  Rádio Aetter zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona na ochranu osobných údajov a GDPR. Tieto pravidlá sú spísané v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov na webovej stránke univerzity ako prevádzkovateľa rádia www.ucm.sk. 

7.2  V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je súťažiaci resp. výherca povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. 

7.3  V zmysle § 28 zákona na ochranu osobných údajov, má súťažiaci resp. výherca ako dotknutá osoba právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

8.1  Rádio Aetter si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu alebo zmenu všeobecných podmienok súťaží. Rádio Aetter sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať o všetkých zmenách všeobecných podmienok súťaží. 

8.2  Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 17. 11. 2020.