Aktuálna pieseň

Názov

Umelec

107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!107, 2 FM - LADÍME S VAMI. VŽDY A VŠADE!

Background

Informácia k novým vyhláškam – maloobchody a služby, hromadné podujatia

Napísal na 26. februára 2022

 • S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.
 • Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia budú stále platiť kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa rušia.
 • Prevádzky služieb (napr. gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00; obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.
 • S účinnosťou od soboty 26. februára sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.
 • Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť aj prísnejšie opatrenia, než stanovujú celoslovenské vyhlášky.

Vyhláška k hromadným podujatiam

Všetky hromadné podujatia budú môcť byť organizované v režime “základ”.

Hromadné podujatia sa budú deliť na dve kategórie:

1. Nízko rizikové: podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom; maximálna účasť bude 500 osôb alebo 50 % kapacity priestoru (napríklad: divadlo, bohoslužby, kino, viaceré druhy kultúrnych podujatí, diváci na športových podujatiach a pod.)

2. Vysoko rizikové: ostatné podujatia, ako aj podujatia konané v prevádzkach verejného stravovania, ktoré nedokážu splniť podmienky pre nízko rizikové podujatia; maximálna účasť bude 50 osôb (napríklad: svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky a pod.)

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nebude vzťahovať na:

 • cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obrad krstu, a pohrebný obrad (bez kapacitných obmedzení),
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov (bez kapacitných obmedzení),
 • Zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona (bez kapacitných obmedzení),
 • Voľby (bez kapacitných obmedzení),
 • podujatia profesionálnych športových súťaží (celý zoznam je vo vyhláške v § 2, ods. 2, písm. g) – pre športovcov a organizačný tím bez kapacitných obmedzení,
 • hromadné podujatia nevyhnutné na činnosť karanténnych tréningových centier pre vrcholový šport, ktoré schvália ministerstvá školstva a zdravotníctva (bez kapacitných obmedzení)
 • hromadné podujatie nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií Slovenskej republiky so súhlasom ministerstva školstva (bez kapacitných obmedzení)
 • hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku, a to v kapacite maximálne 100 osôb,
 • športové hromadné podujatia športového charakteru (súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov, a to v kapacite maximálne 100 osôb,
 • po novom ani na hromadné podujatia výstav v priestoroch prevádzok výstavísk v kapacite maximálne 500 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov.

Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia:

 • ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí,
 • umožniť vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe,
 • pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov (presný zoznam je vo vyhláške v § 3, písm. f),
 • pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, divákov usadených v hľadisku,  umelcov, školiteľov a ďalšie osoby, ak vyplýva z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné dodržať),
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

Bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebné obrady a obrady krstu

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku, 
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • odstrániť nádoby s vodou.

Kultúrne podujatia

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.

Vyhláška k prevádzkam

Všetky prevádzky maloobchodu a služieb budú môcť fungovať v režime „základ”.

Všeobecné opatrenia pre prevádzky:

 • ruší sa kapacitné obmedzenie (pravidlo 1 osoba na 15m2) vo väčšine prevádzok,
 • umožniť vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov),
 • umiestniť na viditeľné miesto oznamy o povinnosti dodržiavať tieto opatrenia,
 • časté vetranie priestorov, dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Obmedzenia otváracích hodín:

 • prevádzky obchodov nemajú obmedzené otváracie hodiny,
 • prevádzky služieb musia obmedziť otváracie hodiny od 5:00 do 24:00,
 • obmedzenie otváracích hodín sa nevzťahuje na: 
  • prevádzky verejného stravovania, stánky s trvalým stanovišťom, ambulantný predaj pokrmov a nápojov – po 24:00 však môžu predávať len pokrmy a nápoje zabalené so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
  • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytujúce služby na základe predpisu lekára,
  • veterinárne ambulancie,
  • odťahové služby,
  • práčovne a čistiarne odevov,
  • čerpacie stanice pohonných látok a palív,
  • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
  • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,
  • taxislužby – rušia sa pre ne aj doterajšie obmedzenia počtu prepravovaných osôb,
  • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
  • zberné dvory,
  • ubytovacie služby,
  • školské, nemocničné, závodné a podobné kuchyne a jedálne, 
  • prevádzky lanových dráh a vlekov.

Obchodné domy:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • zakázaná konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania vrátane foodcourtov,
 • ruší sa povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií,
 • bez kapacitných obmedzení.

Zariadenia verejného stravovania:

 • umožniť konzumáciu pokrmov alebo nápojov výlučne posediačky (interiér, terasy), s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • rušia sa ostatné podmienky ako povinná vzdialenosť najmenej 2 metre medzi stolmi a kapacitné obmedzenie najviac 4 osoby pri jednom stole.

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

 • bez kapacitných obmedzení,
 • upraviť časový harmonogram tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Autoškoly a školiace strediská:

 • po každom výcviku na trenažéri musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motoriek musí mať každý z frekventantov vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky,
 • počas výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi kurzu; (neplatí pre inštruktora, lektora a skúšobného komisára),
 • zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba (neplatí pre skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok).

Lanovky a vleky:

 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • bez kapacitných obmedzení.

Ubytovacie služby (hotely, turistické ubytovne a ďalšie prevádzky krátkodobého ubytovania):

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať podľa pravidiel tejto vyhlášky pre tieto typy prevádzok,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • bez kapacitných obmedzení.

Fitness centrá:

 • maximálna kapacita prevádzky 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 štvorcových metrov, 
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné  prostriedky s virucídnym účinkom.

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne:

 • maximálna kapacita zariadenia 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov (kapacitné obmedzenie sa netýka tých zariadení, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe predpisu lekára pre indikované zdravotné dôvody).

Umelé kúpaliská:

 • obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie, ďalšie podmienky pre kvalitu a úpravu vody sú uvedené vo vyhláške v § 10,
 • pri vstupe do prevádzky aplikovať zákazníkom dezinfekciu na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy, 
 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • bez kapacitných obmedzení.

Zdroj: TS


Možnosti čitateľa
 1. slot pulsa xl   On   19. decembra 2022 at 4:08

  I’m really enjoying the design and layout of your site.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Great work!

 2. unikbet   On   19. decembra 2022 at 5:27

  You actually make it seem really easy with your presentation however I in finding this topic
  to be really one thing that I think I might never understand.
  It seems too complicated and extremely extensive for me.
  I am having a look forward in your subsequent post, I’ll attempt to get
  the dangle of it!

 3. link slot pragmatic   On   19. decembra 2022 at 6:35

  Magnificent beat ! I wish to apprentice even as
  you amend your website, how can i subscribe for a weblog website?

  The account aided me a appropriate deal. I had been a little bit familiar of this your
  broadcast provided shiny transparent idea

 4. Daftar Slot Dana   On   19. decembra 2022 at 6:46

  you are really a excellent webmaster. The website loading speed is incredible.
  It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.

  In addition, The contents are masterpiece.
  you’ve performed a wonderful job in this subject!

 5. unikbet   On   19. decembra 2022 at 8:46

  you’re truly a good webmaster. The website loading pace is amazing.
  It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.

  In addition, The contents are masterwork. you have
  done a excellent task in this subject!

 6. e-schoolfaso.com   On   19. decembra 2022 at 11:23

  Casino Booi это новый оператор, который продвигается той
  же компанией, что и довольно известный гемблинг сайт, PlayFortuna.

 7. 토토 분양   On   19. decembra 2022 at 12:46

  I always show love to the people writing this. So let me give back
  and speak out on change your life and if you want to hear exactly I will share info about how to become a millionaire I am always here for yall.

 8. agen slot gacor pulsa   On   19. decembra 2022 at 13:15

  Thanks for any other informative blog. The place else
  could I get that kind of information written in such an ideal approach?
  I have a undertaking that I am simply now running on,
  and I’ve been at the glance out for such information.

 9. slot pulsa xl   On   19. decembra 2022 at 15:06

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,
  and I was curious about your situation; we have created some nice methods and we
  are looking to trade methods with others, why
  not shoot me an email if interested.

 10. daftar situs online judi terbaik   On   19. decembra 2022 at 15:17

  After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time
  a comment is added I get four emails with the
  exact same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?

  Thanks!

 11. slot via pinjaman online   On   19. decembra 2022 at 23:36

  Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are
  you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at alternatives
  for another platform. I would be awesome if you
  could point me in the direction of a good platform.

 12. situs slot gacor linkaja   On   19. decembra 2022 at 23:44

  Hello just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Internet
  explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web
  browser compatibility but I figured I’d post to let you
  know. The style and design look great though! Hope you get the issue fixed
  soon. Kudos

 13. unikbet   On   20. decembra 2022 at 0:37

  I got this web page from my buddy who shared with me concerning this website and at the moment this time
  I am browsing this website and reading very informative articles or reviews here.

 14. agen slot online pinjol   On   20. decembra 2022 at 6:50

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things
  or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article.

  I wish to read even more things about it!

 15. slot pulsa axis   On   20. decembra 2022 at 7:15

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time a comment
  is added I get several emails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that
  service? Thanks a lot!

 16. sv388 login   On   20. decembra 2022 at 7:48

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point.

  You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative
  to read?

 17. winning303   On   20. decembra 2022 at 8:39

  Hello! This is my first visit to your blog! We are a team of
  volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 18. AGEN SABUNG AYAM   On   20. decembra 2022 at 10:12

  I think that what you composed was very logical. But, consider
  this, what if you were to create a awesome headline?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, but suppose you added a title to maybe grab
  folk’s attention? I mean Informácia k novým vyhláškam –
  maloobchody a služby, hromadné podujatia » Rádio AETTER is a little plain. You could peek at Yahoo’s
  home page and watch how they create post titles to get people to open the
  links. You might add a video or a related pic or two to
  get people excited about what you’ve got to say. Just my opinion, it might make your posts
  a little livelier.

 19. slot gacor   On   20. decembra 2022 at 10:53

  I’m curious to find out what blog platform you happen to be utilizing?
  I’m experiencing some small security issues with
  my latest website and I would like to find something more risk-free.
  Do you have any suggestions?

 20. rtp slot   On   20. decembra 2022 at 11:11

  Can I simply just say what a relief to uncover somebody that really knows what
  they’re discussing on the internet. You definitely know how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people ought to look at this and understand this side of
  the story. I was surprised you aren’t more popular since you surely
  have the gift.

 21. daftar situs slot Gopay   On   20. decembra 2022 at 16:37

  Hello there! I could have sworn I’ve visited this website before but
  after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me.

  Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be
  bookmarking it and checking back frequently!

 22. Judi Slot Bank Danamon   On   21. decembra 2022 at 15:22

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate
  if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 23. situs slot lapak pusat   On   21. decembra 2022 at 16:35

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless,
  you command get bought an edginess over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly
  again since exactly the same nearly a lot often inside case you
  shield this increase.

 24. slot gacor   On   21. decembra 2022 at 19:40

  Hey there would you mind letting me know which web host you’re
  working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
  Cheers, I appreciate it!

 25. mix parlay   On   21. decembra 2022 at 21:21

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website.
  I really hope to view the same high-grade content from you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now
  😉

 26. Slot dana Lapak Pusat   On   21. decembra 2022 at 22:49

  Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 27. slot situs lapak pusat   On   21. decembra 2022 at 22:57

  Howdy, I do think your site could be having browser compatibility issues.

  Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
  Besides that, fantastic blog!

 28. bandar judi bola   On   21. decembra 2022 at 22:59

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious
  if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any
  plugin or anything you can suggest? I get so much
  lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 29. Situs Lapak Pusat   On   22. decembra 2022 at 0:01

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog?

  My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from
  some of the information you provide here. Please let me know
  if this alright with you. Many thanks!

 30. joker123 deposit pulsa 10rb   On   22. decembra 2022 at 1:30

  Pretty component to content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert
  that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your feeds or even I success you
  get admission to persistently quickly.

 31. agen slot online   On   22. decembra 2022 at 1:56

  When I originally left a comment I seem to have
  clicked on the -Notify me when new comments are added-
  checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the exact
  same comment. Perhaps there is an easy method you
  are able to remove me from that service?
  Thank you!

 32. slot situs lapak pusat   On   22. decembra 2022 at 2:29

  After exploring a handful of the blog posts on your website, I really like your technique of blogging.
  I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Please visit my website as well and let me know how you feel.

 33. link sv388   On   22. decembra 2022 at 3:03

  Hola! I’ve been reading your website for some time
  now and finally got the courage to go ahead and give you a
  shout out from Humble Texas! Just wanted to say keep up the fantastic work!

 34. unikbet   On   22. decembra 2022 at 4:24

  Greetings, I do believe your website may be having internet
  browser compatibility problems. Whenever I
  take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has
  some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up!
  Apart from that, fantastic blog!

 35. agen bola   On   22. decembra 2022 at 5:42

  hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new
  from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to reload the website lots of times
  previous to I could get it to load properly. I had
  been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect
  your placement in google and could damage
  your high-quality score if advertising and marketing with
  Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could
  look out for much more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again soon.

 36. slot deposit qris   On   22. decembra 2022 at 7:38

  I absolutely love your website.. Great colors & theme.

  Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own site and want to learn where
  you got this from or just what the theme is named. Many thanks!

 37. judi bola   On   22. decembra 2022 at 8:20

  I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.

  You’re incredible! Thanks!

 38. slot pulsa axis   On   22. decembra 2022 at 8:48

  Do you have a spam problem on this site; I
  also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we
  have developed some nice procedures and we are looking to trade techniques
  with others, be sure to shoot me an email if interested.

 39. slot deposit qris   On   22. decembra 2022 at 8:53

  Hey there fantastic blog! Does running a blog like this take a massive amount
  work? I’ve no understanding of coding but I was hoping to start my
  own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or techniques for
  new blog owners please share. I know this is off subject but I
  simply wanted to ask. Many thanks!

 40. rtp slot gacor   On   22. decembra 2022 at 11:24

  Its like you read my mind! You appear to know so much about
  this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with
  some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

 41. slot gacor   On   22. decembra 2022 at 11:30

  Hey fantastic website! Does running a blog such as this require a
  lot of work? I’ve no expertise in programming but I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, should you have any recommendations or techniques
  for new blog owners please share. I know this is off subject but I simply
  wanted to ask. Thank you!

 42. istilah slot   On   22. decembra 2022 at 13:50

  Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have
  truly loved browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing on your feed and I’m hoping you write again very
  soon!

 43. bonus slot gacor   On   22. decembra 2022 at 16:59

  My partner and I stumbled over here coming from a different page and thought
  I may as well check things out. I like what I see so i am just
  following you. Look forward to finding out about your web page again.

 44. daftar situs slot Dana   On   22. decembra 2022 at 20:46

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required
  to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

 45. winning303   On   22. decembra 2022 at 23:42

  I think this is one of the most vital information for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent
  : D. Good job, cheers

 46. slot situs lapak pusat   On   23. decembra 2022 at 1:48

  Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

 47. Daftar slot lapak pusat   On   23. decembra 2022 at 2:49

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to
  assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement
  you access consistently fast.

 48. slot deposit dana   On   23. decembra 2022 at 3:10

  What i don’t understood is in reality how you are now not really a lot more well-preferred than you might be right now.
  You’re very intelligent. You recognize thus significantly in relation to this topic, made me in my view imagine it from a lot of
  varied angles. Its like women and men aren’t involved except it is something to do with Woman gaga!
  Your own stuffs great. All the time maintain it up!

 49. agen bola   On   23. decembra 2022 at 4:00

  I am now not sure the place you’re getting your info,
  however great topic. I must spend some time finding out more
  or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my
  mission.

 50. Daftar Slot Dana   On   23. decembra 2022 at 4:31

  I am really enjoying the theme/design of your website.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A couple of my blog visitors have complained about
  my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any ideas to help fix this issue?

 51. Situs Judi Bola 2023   On   23. decembra 2022 at 5:33

  Thanks , I’ve recently been looking for information approximately this topic
  for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far.
  However, what concerning the bottom line? Are you sure concerning the
  source?

 52. situs judi bola   On   23. decembra 2022 at 7:03

  Greetings! I know this is kinda off topic but I
  was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 53. RTP Slot Gacor   On   23. decembra 2022 at 13:16

  Just want to say your article is as amazing. The clearness in your
  post is just excellent and i could assume you are an expert on this
  subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep up to date with forthcoming post. Thanks a
  million and please continue the enjoyable work.

 54. RTP Slot Gacor   On   23. decembra 2022 at 14:56

  Excellent post. Keep writing such kind of information on your site.

  Im really impressed by your blog.
  Hi there, You’ve done a fantastic job. I will certainly
  digg it and for my part recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.

 55. situs judi bola   On   23. decembra 2022 at 14:58

  You actually make it seem so easy with your presentation however I
  to find this topic to be really something which I feel I would never understand.
  It seems too complex and very huge for me. I am looking forward for your next put
  up, I’ll try to get the cling of it!

 56. daftar slot shopeepay   On   23. decembra 2022 at 19:32

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your site?
  My blog is in the exact same niche as yours and my users
  would truly benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Appreciate it!

 57. deposit slot hoki shopeepay   On   23. decembra 2022 at 20:31

  Great blog! Do you have any tips for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many
  choices out there that I’m completely confused .. Any suggestions?
  Thank you!

 58. deposit slot pinjol   On   23. decembra 2022 at 21:51

  Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid
  option? There are so many options out there that I’m totally confused ..

  Any recommendations? Bless you!

 59. winning303   On   23. decembra 2022 at 22:02

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all
  site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 60. deposit slot pinjol   On   23. decembra 2022 at 22:56

  Hey! This is kind of off topic but I need some help from
  an established blog. Is it very hard to set up your own blog?

  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 61. joker123 deposit pulsa   On   24. decembra 2022 at 0:10

  I was wondering if you ever thought of changing the
  page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot
  of text for only having one or two pictures.

  Maybe you could space it out better?

 62. judi slot online pinjol   On   24. decembra 2022 at 1:57

  I’ve been browsing online greater than 3 hours nowadays, yet I never found any fascinating article like yours.
  It’s lovely worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web will be a lot
  more useful than ever before.

 63. 먹튀사이트   On   24. decembra 2022 at 3:19

  I always show love to the people writing this. So let me give back
  and show my grace to change your life and if you want to
  see? I will share info about how to find hot girls for free I am always here for yall

 64. 메이저사이트   On   24. decembra 2022 at 3:20

  내가 찾고 싶은 의견들 볼수 있어서 너무 좋네요.
  나도보답해주고 싶은데요 그거아시나
  혹시 여자친구 만드는 정보 이렇게 좋은 내용를
  제가 가치 제공을 해드리겠습니다. 우리 서로 좋은 정보 나눠주고 이렇게
  성공 합시다.

 65. Judi Slot Bank Danamon   On   24. decembra 2022 at 14:38

  Hello there I am so thrilled I found your weblog, I really found you by error, while I was researching
  on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round enjoyable
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it
  all at the minute but I have book-marked it and also included
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb job.

 66. slot online shopeepay   On   24. decembra 2022 at 20:39

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to
  get that „perfect balance“ between superb usability and visual appeal.
  I must say that you’ve done a superb job with this. Additionally,
  the blog loads super quick for me on Internet explorer.
  Excellent Blog!

 67. slot shopeepay   On   24. decembra 2022 at 22:10

  A fascinating discussion is definitely worth comment.
  There’s no doubt that that you should publish more on this issue,
  it may not be a taboo matter but typically folks don’t speak
  about these subjects. To the next! All the best!!

 68. 유흥사이트   On   25. decembra 2022 at 9:32

  I really appreciate for this man. Can i tell you my ways on change
  your life and if you want to know? I will share info about how
  to get connected to girls for free I will be the one showing values from now on.

 69. 안전놀이터   On   25. decembra 2022 at 15:50

  좋은 정보 항상 감사합니다. 저도 똑같이 보답해주고
  싶은데요 혹시 좋은 투자 정보 이렇한 쉽게 알수 없는 정보를 제가
  드리겠습니다. 저를 따라와주세요!

Zanechajte komentár

Váš email nebude publikovaný.